VOP

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

I. Objednací lhůta a průběh focení

• objednávku lze učinit emailem, přes kontaktní formulář na internetových stránkách fotografky čí prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy potvrzení objednávky zhotovitelem dojde zákazníkovi;
• objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa;
• objednávka je závazná v okamžiku odsouhlasení termínu focení mezi objednatelem a fotografkou;
• objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění, stejně tak s autorským přístupem a fotografickým stylem fotografa;
• v případě nepříznivého počasí se venkovní focení přesouvá na jiný nejbližší možný den podle domluvy;
• rodinné/dětské focení se vztahuje na jednu rodinu a není možné jeden termín a balíček rozdělit mezi několik přátel/rodin s dětmi;
• maximální doba fotografování je uvedena a bez dohody jí nelze prodlužovat;
• váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení;
• opozdíte-li se o více než 30 minut bez předchozí omluvy, je fotografka oprávněna fotografování zrušit;
• objednatel bere na vědomí, že pokud přichází na focení s dětmi, musí jejich chování koordinovat tak, aby nedošlo k poškození žádné foto rekvizity či jakéhokoliv jiného vybavení či zařízení. Není akceptovatelné, aby děti bez dovolení jakkoliv manipulovaly s jakýmikoliv foto rekvizitami, vybavením či zařízením. Pokud dítě cokoli poškodí v ateliéru, jsou rodiče či objednatel povinni uhradit vzniklou škody.

II. Zrušení rezervace

• pokud se na domluvené focení nemůže objednatel z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je povinností objednatele toto oznámit fotografce emailem, příp. telefonicky, nejpozději dva dní před termínem focení (tj. při focení ve středu prosím o zrušení nejpozději v pondělí do 24 hodin);
• pokud ke zrušení tímto způsobem ze strany objednatele nedojde a fotografka objednatele očekává ve svém zázemí na základě smluveného termínu nebo přijede na místo konání fotografování, aniž by ji o zrušení objednatel informoval nejpozději dva dní před termínem focení, je objednatel povinen uhradit částku platnou pro jím zvolený balíček v plném rozsahu;
• náhradní termín již nelze zrušit a pokud se objednatel na focení nezúčastní, je objednatel povinen uhradit částku platnou pro jím zvolený balíček v plném rozsahu; V případě zdravotních či jiných vážných komplikací je možné za sebe najít náhradu;
• fotografka si vyhrazuje právo ze závažných důvodu změnit původně dohodnuty termín na jiný dohodnuty, způsobem uvedeným výše.

III. Platba

• cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem ke dni objednávky, je k dispozici na www.kristinathaler.com (viz sekce SLUŽBY); V případě specifických požadavků je k vyžádání na e-mailové adrese: info@kristinathaler.com
• částka ve výši objednaného balička je splatná ihned po focení a je vždy v hotovosti;
• každá fotografie nad rámec zaplaceného balíčku bude účtována navíc a doplacena při předání v hotovosti nebo převodem na účet, ještě před jejich zpracováním;
• v ceně běžného focení není profesionální líčení. Vizážistka se platí v hotovosti ihned po líčení;
• objednatel se zavazuje uhradit při svatebních zakázkách, maturitním plesu či větších akcích závdavek (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) ve výši poloviny (tj. 50 %) celkové ceny předmětu plnění dle aktuálního ceníku, či specifické ceny, na které se písemně, e-mailem či jiným písemným prostředkem shodl předem se zhotovitelem. Závdavek je nutné uhradit na účet zhotovitele nebo osobně do 5 dnů ode dne, kdy došlo k uzavření smlouvy. Závdavek je nevratný. V případě nemožnosti uskutečnění díla ze strany fotografky (především z důvodu zdravotní neschopnosti a jiné) je fotografka povinna závdavek objednateli vrátit v plné výši. Objednatel a fotografka si mohou dohodnout také jiný způsob hrazení celkové ceny předmětu plnění.

III. Výběr fotografií

• do pěti pracovních dnů od focení fotografkou budou zašle, neretušované, nejzdařilejší záběry z focení dle své úvahy (výběr provádí výhradně fotografka) nahrány do webového alba, kde si je objednávatel prohlédne a vybere fotky dle zvoleného balíčku, popřípadě i nad rámec balíčku;
• náhledy fotografií jsou číselně označeny a po výběru objednatel odešle fotografce zpět čísla zvolených fotografií v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 30-ti dnů od jejich obdržení;
• požadavek na expresní vyhotovení fotografií je třeba zadat již při rezervaci termínu. V tomto případě jsou fotografie vyhotovené do 10 pracovních dní od zaslání výběru a to za příplatek 1000,- Kč;
• neupravené fotografie, které si objednatel nevybere z náhledů, fotografka nikdy neposkytuje v tištěné ani v elektronické podobě a jsou trvale odstraněny z archivu po 3 měsících;
• snímky, které objednatel vidí jako náhledy, jsou v minimální kvalitě, neupravené a neretušované a nevhodné pro jakékoliv použití a slouží pouze pro následný výběr fotografii z pohodlí domova, které bude požadovat upravit;
• dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, není bez souhlasu fotografky jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografky a určeny výhradně pro výběr k retuši);
• veškeré úpravy obrazu budou provedeny až po výběru;
• základní retuše jako ořez, jas, kontrast, kolorování, odstranění pupínků, škrábanců a modřin provádí fotografka u rodinných fotografií a fotografií dětí. Nikoliv však úpravy vrásek, proporcí, neposedných vlasů, trčících ramínek, faldíků atd. U portrétu, boudoir, aktu a těhotenských fotografií provádí fotografka hlubší retuš pleti. Speciální požadavky na náročnější retuš (zeštíhlení postavy, bělení zubů, odstranění tetování u dětí, náročné retušování, změny objektů a pozadí ve fotografiích, montáže atd.) jsou možné po dohodě s fotografkou za příplatek 1000,- Kč za hodinu práce;
• u fotografování svatebních zakázek, maturitního plesu nebo větších akci, jsou počty fotografií pouze přibližné. Počet fotografií z těchto akcí se odvíjí od celkové náplně a mnoha neovlivnitelných podmínek.

IV. Předání

• fotografie je možné si vyzvednout osobně ve fotoateliéru;
• na přání je možnost zaslat vyhotovené fotografie doporučenou poštou na dobírku za poplatek 90,- Kč, v případě nadstandardních zásilek bude účtováno poštovné podle ceníku České pošty;
• zhotovení zakázky (CD + tištěné fotografie ve formátu 13×19 cm) je do tří týdnů od zaslání výběru objednatele z náhledů (v závislosti na tisku a dodání; do tisku zasílám vždy více zakázek najednou). V případě nemoci, dovolené a prázdnin se může doba prodloužit, o čemž budete informováni;
• CD obsahuje pouze zpracované fotografie ve formátu .JPG, v poměru stran 2:3 v plném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a ve zmenšené verzi s logem fotografky připravené na vystavení na web, z nichž některé jsou dle uvážení fotografky převedeny do černobílé;
• CD neobsahuje neupravené fotografie;
• odevzdané fotografie fotografka archivuje po dobu jednoho roku (nový CD disk s Vašimi fotografiemi za poplatek 300 Kč).

V. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

• práva z odpovědností za vady uplatňuje objednavatel osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vád díla (foto-zakázky) musí byt uplatněna písemnou formou neprodleně po jejích zjištění, nejdéle však do šestí měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době;
• záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky;
• reklamace za poškozené zásilky uplatňuje objednatel prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb;
• objednatel je povinen uplatnit reklamace bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízeni poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Objednatel je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem čí e-mailovou správou);
• fotografka je povinna vydat potvrzení objednateli o tom, kdy objednatel právo vyplývající z vád díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízeni reklamace a době trvání vyřízení teto reklamace;
• pro objednatele, kteří jsou podnikateli a kteří ve vztahu k fotografce vstupuji v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároku z vad uvedená a občanském zákoníků 89/2012 Sb.;
• reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (např. škrábance, pruhy) a nikoliv v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku;
• vlastní vzhled a nespokojenost s ním není v žádném případě důvodem k reklamaci fotografií.

VI. Odstoupení od smlouvy 

• u fotografování svatebních zakázek, maturitního plesu nebo větších akci, jsou počty fotografií pouze přibližné. Počet fotografií z těchto akcí se odvíjí od celkové náplně a mnoha neovlivnitelných podmínek. Odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu je možné jen při zjevném nepoměru mezí udávaným počtem fotografií dodaných;
• v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku objednatel není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to s ohledem na ustanovení 1837 písm. d) zákona 89/2012 Sb., tj. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
• v případě objednatele nepodnikatele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Fotografka má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných ve čl. storno poplatky;
•  objednatel nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě;
• v případě objednatele podnikatele platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku (89/2012 ). Fotografka má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných ve čl. storno poplatky;
• fotografka je oprávněna mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení těchto VOP ze strany objednavatele nebo neuhradí-li objednavatel cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v těchto VOP;
• fotografka si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele;

VII. Storno poplatky

• nedostaví-li se objednatel nebo nemůže-li se dostavit objednatel z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení a neoznámí tuto skutečnost alespoň dva dní před dnem dohodnutého focení, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera, asistenta (byla-li jejich účast dohodnuta) a částku platnou pro jím zvolený balíček v plném rozsahu;
• náklady související se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy), včetně případného zpátečního cestovného, je zákazník povinen uhradit v celkové výši a to bez ohledu na včasnost zrušení z jeho strany;
• zruší-li objednatel svatební foto-zakázku (tj. jakékoliv fotografování týkající se svatby), kdykoli po uzavření smlouvy, má fotografka nárok na úhradu 75 % dohodnuté částky (tj. závdavek ve výši 50 % + 25 % z celkové částky);
•  zruší-li objednatel fotografování maturitního plesu či větší akce (tj. jakékoliv fotografování týkající se maturitního plesu či větší akce), kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu, má fotografka nárok na úhradu 75 % dohodnuté částky (tj. závdavek ve výši 50 % + 25 % z celkové částky);
•  není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak se závdavek v žádném případě nevrací.

VIII. Autorská práva

• fotografka je držitelem autorských práv k fotografiím a vlastníkem veškerých pořízených snímků objednatele a smí je využít (nebo jejich části) pro vlastní prezentaci na mnou provozovaných internetových stránkách, dalších internetových sítích a ve svých propagačních materiálech bez dalšího svolení objednatele; Může se dodatečně osobně nebo mailem dohodnout na konkrétní fotografie nebo fotografiích, které pro tito účely může fotografka použit;
• na všechny fotografie se vztahuje autorský zákon č. 121/2000 Sb. Další šíření, kopírování a jakékoliv jiné využití je zakázáno a je třeba mít písemný souhlas fotografky;
• RAW formát obsahuje všechny potřebné informace k vytvoření kvalitního snímku a fotografka jej nikdy neposkytuje, a to bez výjimky, neboť je ve výhradním vlastnictvím a jediným průkazem autorství;
• je zakázáno do fotografie jakkoli zasahovat. Způsob úpravy fotografie je vždy záležitostí subjektivního vnímání, dovedností, osobního vkusu a výtvarného citu fotografa. Pro představu je vhodné navštívit fotogalerii již hotových prací na webových stránkách a sociálních sítích fotografů;
• objednatel smí používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci;
• objednatel nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografky;
• v průběhu focení je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení bez souhlasu fotografky.

IX. Dárkové poukazy

• na veškerou nabídku je možno vystavit dárkový poukaz s platností jeden rok;
• poukaz nelze měnit za jiné nabídky;
• výměna poukazu za hotovost není možná;
• poukaz lze poslat poštou nebo osobně předat;
• platnost poukazu je uvedena přímo na něm. Po uplynutí této platnosti nebude mít žádnou hodnotu. Držiteli poukazu ani jeho objednateli nebude vrácena částka za hodnotu poukazu;
• termín na focení si objednávejte vždy s dostatečným časovým odstupem, minimálně dva měsíce před koncem platnosti.

X. Ochrana osobních údajů

• fotograf zpracovává osobní údaje objednatele, jejichž ochrana je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a s obecným nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR);
• objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo;
• objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely, které souvisejí se službami fotografa a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení;
• fotograf se zavazuje neposkytovat osobní údaje objednatelů třetí osobě s výjimkou případů, kdy je tak určeno zákonem. Toto omezení se nevztahuje na poskytnutí údajů o objednatelovi nezbytně nutných pro realizaci fotografických služeb;
• osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou;
• objednatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu fotografky;
• objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami fotografky na svoji elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Objednatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat;
•  při fotografování společenských akcí, kde dochází k fotografování seskupení lidí, je objednatel povinen návštěvníky dostatečně informovat o tom, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny na internetu (webové stránky, facebook) a návštěvníci kteří využijí možnosti se vyfotit, tím souhlasí s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu § 85 zákona 89/2012 Sb.

Follow Me!
error: Kopírování ze stránek není povoleno.