VOP

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek živnostníkem Kristina Thaler (provozovatel služby www.kristinathaler.com), se sídlem Mašovická 154/2, Praha, PSČ 142 00, IČ: 88505227 (dále jen „zhotovitel“).
 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel, (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

II. Úprava právních vztahů

 1. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník “).
 2. V případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uvedli na daňovém dokladu IČ se tyto vztahy řídí speciálními ustanoveními zákona.

III. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy potvrzení objednávky zhotovitelem dojde zákazníkovi. Objednávka je závazná v okamžiku odsouhlasení termínu focení mezi objednatelem a zhotovitelem.
 2. Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici na www.kristinathaler.com/sluzby/. V případě specifických požadavků je k vyžádání na e-mailové adrese: info@kristinathaler.com.
 3. Smlouva může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.
 4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií zhotovitele.
 5. Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa.

IV. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod., které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.
 2. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb.
 4. U fotografování svatebních zakázek, maturitního plesu či větších akcí, jsou počty fotografií pouze přibližné. Počet fotografií z těchto akcí se odvíjí od celkové náplně a mnoha neovlivnitelných podmínek. Odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu je možno jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií a počtem fotografií dodaných.
 5. Neupravené fotografie (ani fotografie ve formátu RAW) nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné (viz čl. VIII odst. 3 VOP).

V. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

 1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, případně specifickou cenou, na které se písemně, e-mailem či jiným písemným prostředkem shodl zákazník se zhotovitelem. Aktuální ceník je k dispozici na www.kristinathaler.com. V případě specifických požadavků je k vyžádání na e-mailové adrese: info@kristinathaler.com. Cena za konkrétní zpracování díla je vždy zákazníkovi předem sdělena při potvrzení konečné objednávky zhotovitelem.
 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla / v poskytnuté službě.
 3. Zákazník hradí cenu předmětu plnění bezhotovostně, platební kartou na místě nebo převodem na účet zhotovitele v plné výši doplatku (tj. po odečtení případného závdavku (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) v den focení, dle platného ceníku či smluvené ceny v den uzavření smlouvy (viz čl. III odst. 1 VOP). Každá fotografie nad rámec zaplaceného balíčku bude účtována navíc a doplacena převodem na účet, ještě před jejich zpracováním.
 4. Zákazník se zavazuje uhradit při svatebních zakázkách, maturitním plesu či větších akcích závdavek (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) ve výši poloviny (tj. 50 %) celkové ceny předmětu plnění dle aktuálního ceníku, či specifické ceny, na které se písemně, e-mailem či jiným písemným prostředkem shodl předem se zhotovitelem. Závdavek je nutné uhradit na účet zhotovitele nebo osobně do 5 dnů ode dne, kdy došlo k uzavření smlouvy dle čl. III odst. 1 VOP. Závdavek je nevratný, vyjma odst. 6 čl. V. V případě nemožnosti uskutečnění díla ze strany zhotovitele (především z důvodu zdravotní neschopnosti a jiné) je zhotovitel povinen závdavek objednateli vrátit v plné výši. Zákazník a zhotovitel si mohou dohodnout také jiný způsob hrazení celkové ceny předmětu plnění než uvedený v čl. V odst. 3 VOP.
 5. V ceně běžného focení není profesionální líčení. Vizážistka se platí bezhotovostně, platební kartou ihned po líčení

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.
 2. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň zhotoviteli a všem s ním propojeným osobám právo, využívat vybrané fotografie zákazníka za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo bezplatně použít výběr fotografií pro svou webovou prezentaci (webové stránky, Facebook, Instagram a jiné) či tiskoviny jako ukázku své práce, či pro účely propagace svých služeb a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Tento souhlas (považován dle § 85 zákona 89/2012 Sb.) je udělen na základě souhlasu s VOP. Zhotovitel se zavazuje o užití fotografií předem v přiměřené době zákazníka informovat. Zákaz užití výběru fotografií je možno vymínit v písemné smlouvě či v jiné písemné komunikaci.
 4. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy / potvrzení objednávky.
 5. Za přiměřené lhůty pro dodání zakázky dle čl. VI odst. 4 VOP se považuje 10 – 20 pracovních dnů na vyretušování fotografií (podle náročnosti zakázky). V případě fotografování svatebních zakázek, maturitních plesů či větších akcí může být doba zpracování prodloužena až na 5 týdnů bez předchozího upozornění. V případě nemoci, dovolené a prázdnin se může doba prodloužit, o čemž bude objednatel informován.
 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu klienta trvajícím déle než 45 dní. Nezájmem objednatele se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě NEMÁ objednavatel nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.
 7. Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou potvrzenou objednávkou / smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 8. Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení zákazníkovi, z velmi závažných důvodů změnit termín (datum i čas) fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 12 hodin před plánovaným časem fotografování.
 9. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

VII. Práva a povinnosti objednatele

 1. Zákazník má právo požádat zhotovitele o odstranění fotografie z webových stránek či Facebooku, v případě, že je zákazník na fotografii v nelichotivé póze či pozici nebo je na fotografii zákazník zachycen v pro něj intimních či jinak osobních situacích. Zhotovitel se zavazuje takovému přání vyhovět do co možná nejkratší doby od obdržení žádosti. V případě použití fotografie v tiskovinách nemá zákazník právo požádat zhotovitele o stažení již zhotovených tiskovin z oběhu.
 2. Zákazník nebo jim pověřená osoba, je povinná informovat zhotovitele o nedostupnosti. O změně nebo zrušení e-mailové adresy, sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem.
 3. Zákazník je povinen sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k bezproblémovému zhotovení objednávky.
 4. V případě, že jsou v ateliéru fotografovány děti do 16 let je zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byli v ateliéru přítomni rodiče dítěte. V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte.
 5. Při fotografování novorozenců a miminek, nabízené polohování miminka fotografkou provádí rodiče, které nesou plnou odpovědnost za prováděné manipulace a rozhodnutí těmto polohováním podstoupit. Oblékání a převlečení novorozence nebo miminka provádí rodiče a nesou plnou odpovědnost za prováděné manipulace s miminkem.    
 6. Při fotografování novorozenců a miminek, nabízené polohování miminka fotografkou provádí jenom rodiče, které nesou plnou odpovědnost za prováděné manipulace a rozhodnutí těmto polohováním podstoupit. Oblékání a převlečení miminka provádí jenom rodiče a nesou plnou odpovědnost za prováděné manipulace s miminkem.   

VIII. Výběr fotografií

 1. Do pěti pracovních dnů od focení, zhotovitelem bude zaslán odkaz a heslo k přístupu do galerie, kde budou zveřejněny neretušované, nejzdařilejší záběry z focení dle své úvahy (výběr provádí výhradně zhotovitel), kde si je zákazník prohlédne a vybere fotografie dle zvoleného balíčku, popřípadě i nad rámec balíčku.
 2. Náhledy fotografií jsou číselně označeny a po výběru objednatel odešle zhotoviteli zpět čísla zvolených fotografií v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 30-ti dnů od jejich obdržení.
 3. Požadavek na expresní vyhotovení fotografií je třeba zadat již při rezervaci termínu. V tomto případě jsou fotografie vyhotovené do 10 pracovních dní od zaslání výběru a to za příplatek 1000,- Kč.
 4. Neupravené fotografie, které si objednatel nevybere z náhledů, zhotovitel nikdy neposkytuje v tištěné ani v elektronické podobě a jsou trvale odstraněny z archivu po 3 měsících.
 5. Snímky, které objednatel vidí jako náhledy, jsou v minimální kvalitě, neupravené a neretušované a nevhodné pro jakékoliv použití a slouží pouze pro následný výběr fotografii z pohodlí domova, které bude požadovat upravit.
 6. Veškeré úpravy obrazu budou provedeny až po výběru.
 7. Základní retuše jako ořez, jas, kontrast, kolorování, odstranění pupínků, škrábanců a modřin provádí fotografka u rodinných fotografií a fotografií dětí. Nikoliv však úpravy vrásek, proporcí, neposedných vlasů, trčících ramínek, faldíků atd. U portrétu, boudoir, aktu a těhotenských fotografií provádí fotografka hlubší retuš pleti.
 8. Speciální požadavky na náročnější retuš (zeštíhlení postavy, bělení zubů, odstranění tetování u dětí, náročné retušování, změny objektů a pozadí ve fotografiích, montáže atd.) jsou možné po dohodě s fotografkou za příplatek 1000,- Kč za hodinu práce.

IX. Jiná ujednání stran

 1. Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem. Způsob úpravy fotografie je vždy záležitostí subjektivního vnímání, dovedností, osobního vkusu a výtvarného citu zhotovitele. Pro představu je vhodné navštívit fotogalerii již hotových prací na webových stránkách a sociálních sítích zhotovitele;
 2. Zákazníkovi je udělena licence k užití díla (nikoliv autorská práva), ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční využití. Práva pro komerční využívání (užití licence k dílu pro komerční užití) jsou součástí jiných smluv a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. zhotovitele) zakládá nárok zhotovitele na smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč.
 3. Zákazník nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě. Jejich neoprávněné nabytí (např. stažením z internetových stránek zhotovitele, tzv. screenshot apod.), zveřejnění nebo dále upravování je považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona. Případné nabytí těchto práv je potřeba vymínit písemně ve smlouvě.
 4. Slevy a akční ceny nelze kombinovat, pokud není uvedeno nebo stranami dohodnuto jinak.
 5. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zákazník má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy nebudou zhotovitelem akceptovány a požadovaná změna přijata, pak má zákazník právo bezodkladně odstoupit od smlouvy. O využití práva odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně písemně informovat zhotovitele. V obou výše uvedených případech zhotovitel vrátí objednateli již zaplacenou cenu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.
 6. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny v plné výši, popř. také tehdy, uhradil-li zákazník zakázku v plné výši a byl upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do konce 1 měsíce od této výzvy nevyzvedl.
 7. Zákazník dává souhlas zhotoviteli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích či zabezpečených cloudových serverech zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání objednatele či se souhlasem objednatele i samotným zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu objednatelem.

X. Předání

 1. Vytištěné fotografie je možné si vyzvednout osobně ve fotoateliéru. 
 2. Fotografie v elektronické podobě jsou posílané zákazníkovi přes cloud nebo portál úschovna.cz.
 3. Na přání je možnost zaslat vyhotovené tištené fotografie doporučenou poštou na dobírku za poplatek 90,- Kč, v případě nadstandardních zásilek bude účtováno poštovné podle ceníku České pošty;
 4. Výsledné zpracované fotografie jsou ve formátu .JPG, v poměru stran 2:3 v plném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk), z nichž některé jsou dle uvážení fotografky převedeny do černobílé;
 5. Výsledná objednávka neobsahuje neupravené fotografie;
 6. Odevzdané fotografie fotografka archivuje po dobu jednoho roku (nový CD disk s Vašimi fotografiemi nebo posílání fotografii přes webový portál cloud za poplatek 500 Kč).

XI. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době.
 2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.
 3. Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či e-mailovou zprávou).
 5. Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.
 6. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, a kteří ve vztahu ke zhotoviteli vystupují v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároků z vad uvedená v občanském zákoníku 89/2012 Sb.
 7. Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (např. škrábance, pruhy) a nikoliv v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku;
 8. Vlastní vzhled zákazníka a nespokojenost s ním není v žádném případě důvodem k reklamaci fotografií, zakázky.
 9. Reklamace foto make-upu od naší vizážistky je možná pouze před začátkem focení nebo v jeho průběhu. Po skončení fotografování již nikoliv.
 10. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci fotografií, zakázky.
 11. Reklamace na focení jsou přijímány pouze po dobu jednoho roku, kdy jsou zálohovány originální fotografie.
 12. Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit Provozovateli dárkový poukaz, a to do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Zákazník, který si vyžádal zaslání dárkového poukazu prostřednictvím e-mailové schránky podá písemnou žádost o odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím stejné e-mailové adresy, na kterou dárkový poukaz obdržel. Provozovatel je povinen Zákazníkovi navrátit celou částku hodnoty dárkového poukazu a to do 30 dnů od uskutečnění vrácení dárkového poukazu.

XII. Omezení vyplývající z použité technologie

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například drobná neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.
 2. Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí postprodukčních metod (postprodukční metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti, ostrosti, atd.)

XIII. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

XIV. Dárky a Bonusy

 1. Za Dárky a Bonusy jsou považovány takové zboží a služby, které zákazník obdrží bezúplatně, nebo jsou jako Bonus označeny.
 2. Dárky a Bonusy jsou speciální nabídky platné v určitém časovém úseku, k určitým službám či pro určitou vymezenou skupinu zákazníků. Zákazníci, jejichž zakázky nesplňují určená kritéria, nemají na Dárky a Bonusy nárok.
 3. Dárky a bonusy nelze soudně vymáhat.
 4. V případě, že zákazník Dárky a Bonusy nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti ani na zápočet vůči dlužné částce či jiné plnění.
 5. Dárky a Bonusy mají formu, velikost, materiál, množství, barvu a zpracování dle předem definovaných kritérií.

XV. Dárkové poukazy

 1. Dárkové poukazy jsou vystavovány na základě objednání klientem.
 2. Cena poukazu záleží na objednané službě.
 3. Platnost dárkového poukazu je jeden rok od datu zakoupení.
 4. Platnost poukazu je uvedena na poukazu a služba musí být vyčerpána do tohoto data.
 5. V případě, že není dárkový poukaz do doby platnosti uplatněn, jeho hodnota propadá. Držiteli poukazu ani jeho objednateli nebude vrácena částka za hodnotu poukazu.
 6. Služba uvedená na dárkovém poukazu musí být vyčerpána během jednoho focení, nelze ji dělit na více částí ani na více focení.
 7. Výměna poukazu za hotovost není možná.
 8. Dárkové poukazy lze zaslat v elektronické podobě, vytištěné a to Českou poštou nebo osobně předat ve foto ateliére.
 9. Termín na focení si objednávejte vždy s dostatečným časovým odstupem, minimálně dva měsíce před koncem platnosti dárkového poukazu.
 10. Pokud není uvedeno jinak, v „ceně“ dárkového poukazu nejsou cestovní náklady, či jiné vícenáklady.

XVI. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v čl. IX odst. 5 VOP.
 2. Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeným v článku IV odst. 4 je možno odstoupit jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií v balíčku a počtem fotografií dodaných.
 3. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zákazník není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to s ohledem na ustanovení § 1837 písm. d) zákona 89/2012 Sb., tj. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 4. V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XIV VOP.
 5. Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
 6. V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku (89/2012 Sb.). Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XIV VOP.
 7. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:
  a) pokud zákazník poruší čl. VII. odst. 2 a 3 VOP; čl. IIX. odst 5 VOP.
  b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. V těchto VOP.

XVII. Storno poplatky

 1. Nedostaví-li se zákazník nebo nemůže-li se dostavit zákazník z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení
  a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín a neoznámí tuto skutečnost zhotovitelů emailem, příp. telefonicky alespoň 2 dní před dnem dohodnutého focení (tj. při focení ve středu prosím o zrušení nejpozději v pondělí do 24 hodin), má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera, asistenta (byla-li jejich účast dohodnuta).
 2. Náklady související se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy apod.), včetně případného zpátečního cestovného, je zákazník povinen uhradit v celkové výši, a to bez ohledu na včasnost zrušení z jeho strany.
 3. Zruší-li zákazník svatební foto-zakázku (tj. jakékoliv fotografování týkající se svatby), kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. III, odst. 1 VOP, má zhotovitel nárok na úhradu 75 % dohodnuté částky (tj. závdavek dle čl. V odst. 4 ve výši 50 % + 25 % z celkové částky).
 4. Zruší-li zákazník fotografování maturitního plesu či větší akce (tj. jakékoliv fotografování týkající se maturitního plesu či větší akce), kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. III, odst. 1 VOP, má zhotovitel nárok na úhradu 75 % dohodnuté částky (tj. závdavek dle čl. V odst. 5 ve výši 50 % + 25 % z celkové částky).
 5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak se závdavek v žádném případě nevrací.
 6. Náhradní termín již nelze zrušit a pokud se objednatel na focení nezúčastní, je objednatel povinen uhradit částku platnou pro jím zvolený balíček v plném rozsahu; V případě zdravotních či jiných vážných komplikací je možné za sebe najít náhradu;

XVIII. Další ustanovení

 1. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování zákazníka a s jeho písemným souhlasem.
 2. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
 4. V případě fotografování maturitního plesu či větší akce je objednatel povinen zajistit uzamykatelný prostor pro potřeby zhotovitele.
 5. Při fotografování společenských akcí, kde dochází k fotografování seskupení lidí, je objednatel povinen návštěvníky dostatečně informovat o tom, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny na internetu (webové stránky, facebook, atd.) a návštěvníci kteří využijí možnosti se vyfotit, tím souhlasí s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu § 85 zákona 89/2012 Sb. Pokud není ve smlouvě přímo uvedeno jinak, pak se objednatel zavazuje neobjednat ve stejné rovině akce další fotografické služby.
 6. V případě nepříznivého počasí se venkovní focení přesouvá na jiný nejbližší možný den podle domluvy.
 7. Rodinné/dětské focení se vztahuje na jednu rodinu a není možné jeden termín a balíček rozdělit mezi několik přátel/rodin s dětmi.
 8. Maximální doba fotografování je uvedena a bez dohody jí nelze prodlužovat.
 9. Pozdní příchod zákazníka není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdí-li se zákazník o více než 30 minut bez předchozí omluvy, je zhotovitel oprávněn fotografování zrušit
 10. Objednatel bere na vědomí, že pokud přichází na focení s dětmi, musí jejich chování koordinovat tak, aby nedošlo k poškození žádné foto rekvizity či jakéhokoliv jiného vybavení či zařízení. Není akceptovatelné, aby děti bez dovolení jakkoliv manipulovaly s jakýmikoliv foto rekvizitami, vybavením či zařízením. Pokud dítě cokoli poškodí v ateliéru, jsou rodiče či objednatel povinni uhradit vzniklou škody.
 11. Při fotografování novorozenců a miminek, nabízené polohování miminka fotografkou provádí rodiče, které nesou plnou odpovědnost za prováděné manipulace a rozhodnutí těmto polohováním podstoupit. Oblékání a převlečení miminka provádí rodiče a nesou plnou odpovědnost za prováděné manipulace s miminkem.    
 12. V průběhu focení je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení bez souhlasu fotografky. 

XIX. Ochrana osobních údajů

 1. Zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele, jejichž ochrana je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a s obecným nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo.
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely, které souvisejí se službami fotografa a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 4. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat osobní údaje objednatelů třetí osobě s výjimkou případů, kdy je tak určeno zákonem. Toto omezení se nevztahuje na poskytnutí údajů o objednatelovi nezbytně nutných pro realizaci fotografických služeb.
 5. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 6. Zákazník může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zhotovitele.
 7. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami fotografky na svoji elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 8. Při fotografování společenských akcí, kde dochází k fotografování seskupení lidí, je objednatel povinen návštěvníky dostatečně informovat o tom, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny na internetu (webové stránky, facebook, instagram) a návštěvníci kteří využijí možnosti se vyfotit, tím souhlasí s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu § 85 zákona 89/2012 Sb.

XX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na adrese www.kristinathaler.com/obchodni-podminky
 2. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP / odesláním objednávky / uhrazením zálohy zákazník současně potvrzuje, že se seznámil a porozuměl tímto VOP, stejně tak s autorským přístupem a fotografickým stylem fotografa, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá.
 3. Zároveň zákazník potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.
 4. Pro zákazníky nepodnikatele pro smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dále platí, že:
  a) smlouva / potvrzená objednávka je přístupná na základě písemné žádosti zákazníka;
  b) smlouva je uzavírána dle postupu uvedené v těchto VOP a instrukcí uvedených na stránkách zhotovitele nebo na vyžádání;
  c) smlouva je uzavírána v jazyce českém;
  d) v případě chyby ve smlouvě, která vznikla v průběhu zpracování smlouvy je zákazník oprávněn na tuto chybu zhotovitele kdykoli upozornit, a ten je povinen chybu bezodkladně napravit;
  e) zhotovitel nemá speciální kodexy chování vůči zákazníkům.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele. Změny v těchto VOP u zakázek probíhajících (tj. v mezidobí od uzavření smlouvy do předání hotového díla) je povinen zhotovitel přímo oznámit objednateli a ten s nimi musí být seznámen. V případě zásadních změn přímo se dotýkajících objednatele a neřešitelných jiným způsobem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
 6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2016.
 7. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.